1. Ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO)

Ubezpieczenie zapewnia finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w mieniu (towarze) w transporcie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.
Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, także w trakcie niezbędnych czynności przeładunkowych i przejściowego składowania podczas zwykłego przebiegu transportu.

  1. OC przewoźnika

Utrata przesyłki, ubytek lub jej uszkodzenie w trakcie przewozu to szkody, które mogą powstać od momentu przyjęcia przesyłki do przewozu, aż do czasu jej wydania. Dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w transporcie drogowym, krajowym lub międzynarodowym za szkody te zapłaci ubezpieczyciel.

  1. OC spedytora

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
Ochroną ubezpieczeniową można objąć dodatkowo odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego w zakresie czynności przewoźnika drogowego.