1. Odpowiedzialność cywilna wynikająca z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy, wyrządziła szkodę
w związku z ruchem tego pojazdu na terytorium państw należących do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także Szwajcarii i Chorwacji.

Ubezpieczenie OC chroni następstwa działania sprawcy wypadku skutkujące szkodą w mieniu (majątkową) i szkodą na osobie (osobową) w związku z ruchem pojazdu. Ruch pojazdu określony jest przez ustawę i obejmuje nie tylko faktyczny ruch pojazdu, ale także szkody zaistniałe przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu, podczas zatrzymania, postoju lub garażowania. Ubezpieczenie to pokrywa szkody wyrządzone przez każdorazowego kierującego pojazdem. 

 1. Zielona Karta
 1. Auto casco

Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy wraz z wyposażeniem zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej (RP) stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym
oraz posiadające aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego, tj. pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motocykle, motorowery
i przyczepy.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na:

 1. Uszkodzeniu pojazdu wskutek:
 • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami i przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,
 • działania osób trzecich,
 1. Uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych:
 • powodzi, zatopienia, pożaru, wybuchu,
 • bezpośredniego działania pioruna, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania i zapadania się ziemi,
 • nagłego działania czynnika chemicznego lub termicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
 1. Uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez przewożone osoby wymagające udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej,
 2. Kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, uszkodzenia pojazdu w następstwie jego kradzieży lub zabrania w celu krótkotrwałego użycia.
 1. Assistance
 1. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków pasażerów i kierowcy

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszcz꬜liwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu wynikające z poruszania się pojazdem po drogach publicznych,
od momentu wsiadania do momentu wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego zatrzymania pojazdu na trasie jazdy. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego, które nastąpiły w związku z ruchem pojazdów mechanicznych

 1. Ochrona prawna

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty pomocy prawnej związane z prowadzeniem działań dotyczących ochrony prawnej Ubezpieczonego w postępowaniu sądowym lub poza sądowym w związku ze zdarzeniami związanymi z posiadaniem i/lub użytkowaniem pojazdu mechanicznego. Jako broker ubezpieczeniowy, dbając o należytą ochronę ubezpieczeniową, dla flot samochodowych przygotowujemy specjalistyczne umowy generalne z indywidualnymi klauzulami dodatkowymi i rozwiązaniami dedykowanymi
do konkretnych potrzeb poszczególnych Klientów i struktury posiadanego taboru.