Ulotka informacyjna:pl
Krok 1
Wybór wariantu
Krok 2
Dane ubezpieczonych
Krok 3
Podsumowanie i płatność
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z UBEZPIECZENIA?

Dzieci i młodzież od 1 dnia życia do 25 roku życia.

KIEDY I GDZIE CHRONI UBEZPIECZENIE?

Ubezpieczenie obowiązuje 24h na dobę, na całym świecie (na terenie Polski i zagranicą), w domu, na wakacjach, podczas uprawiania sportu (rekreacyjnie i wyczynowo), w środkach transportu, etc. z zastrzeżeniem tego, że niektóre świadczenia są realizowane wyłącznie w Polsce.

UBEZPIECZYCIEL

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

 

Zakres ubezpieczeniaPAKIET NA CZWÓRKĘ PLUSPAKIET NA PIĄTKĘ PLUSPAKIET NA SZÓSTKĘ PLUS
Składka roczna za 1 dziecko63.00 PLN94.00 PLN198.00 PLN
Śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku (w tym wyniku zawału/udaru)
Przedmiotem ubezpieczenia jest śmierć wskutek Wypadku, jakiemu uległ Ubezpieczony.
W przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku Wypadku wypłacimy Uposażonemu jednorazowe świadczenie w wysokości 100% Sumy ubezpieczenia. Za śmierć Ubezpieczonego w wyniku Wypadku w rozumieniu tych o.w.u. uznajemy również śmierć Ubezpieczonego w następstwie Zawału serca albo Udaru mózgu.
25 000 zł50 000 zł100 000 zł
Śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku komunikacyjnego
Przedmiotem ubezpieczenia jest śmierć wskutek Wypadku, jakiemu uległ Ubezpieczony. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku Wypadku wypłacimy Uposażonemu jednorazowe świadczenie w wysokości 100% Sumy ubezpieczenia. Za śmierć Ubezpieczonego w wyniku Wypadku w rozumieniu tych o.w.u. uznajemy również śmierć Ubezpieczonego w następstwie Zawału serca albo Udaru mózgu. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku Wypadku komunikacyjnego oprócz świadczenia określonego w powyższym punkcie wypłacimy Uposażonemu jednorazowe świadczenie w wysokości 100% Sumy ubezpieczenia.
50 000 zł100 000 zł
200 000 zł
Śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku na terenie placówki oświatowej
Przedmiotem ubezpieczenia jest śmierć wskutek Wypadku, jakiemu uległ Ubezpieczony. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku Wypadku wypłacimy Uposażonemu jednorazowe świadczenie w wysokości 100% Sumy ubezpieczenia. Za śmierć Ubezpieczonego w wyniku Wypadku w rozumieniu tych o.w.u. uznajemy również śmierć Ubezpieczonego w następstwie Zawału serca albo Udaru mózgu. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku Wypadku na Terenie placówki oświatowo-wychowawczej oprócz świadczenia określonego w pkt 17 wypłacimy Uposażonemu jednorazowe świadczenie w wysokości 100% Sumy ubezpieczenia.
50 000 zł
100 000 zł200 000 zł
Śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku (w tym w wyniku zawału/udaru)
Przedmiotem ubezpieczenia jest śmierć wskutek Wypadku, jakiemu uległ Rodzic Ubezpieczonego Dziecka. Jeżeli w wyniku Wypadku dojdzie do śmierci Rodzica Ubezpieczonego Dziecka, wypłacimy Ubezpieczonemu Dziecku świadczenie w wysokości 20% Sumy ubezpieczenia. Za Śmierć Rodzica Ubezpieczonego Dziecka w wyniku Wypadku w rozumieniu tych o.w.u. uznajemy również śmierć Rodzica Ubezpieczonego Dziecka w następstwie Zawału serca albo Udaru mózgu.
5 000 zł
10 000 zł
20 000 zł
Śmierć obojga rodziców w jednym wypadku
Przedmiotem ubezpieczenia jest śmierć wskutek Wypadku, jakiemu uległ Rodzic Ubezpieczonego Dziecka. W przypadku śmierci obojga Rodziców Ubezpieczonego Dziecka w tym samym Wypadku wypłacimy świadczenie w łącznej wysokości 60% Sumy ubezpieczenia. Za Śmierć Rodzica Ubezpieczonego Dziecka w wyniku Wypadku w rozumieniu tych o.w.u. uznajemy również śmierć Rodzica Ubezpieczonego Dziecka w następstwie Zawału serca albo Udaru mózgu.
15 000 zł
30 000 zł
60 000 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku (w tym poparzenia, odmrożenia, blizny, rany wymagające zaopatrzenia chirurgicznego, a także uszczerbki w wyniku ataku epilepsji, omdlenia lub zasłabnięcia w przebiegu cukrzycy)
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.
Jeżeli w wyniku Wypadku, Ubezpieczony dozna Uszczerbku na zdrowiu, wypłacimy świadczenie z tego tytułu w wysokości zgodnej z Tabelą norm oceny stopnia Uszczerbku na zdrowiu w wyniku Wypadku.
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku Wypadku obejmuje również uszczerbek powstały w wyniku omdlenia, ataku epilepsji lub zasłabnięcia
w przebiegu cukrzycy przez Ubezpieczonego.
Za każdy 1% Uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości 1% Sumy ubezpieczenia.
Jeżeli w wyniku Wypadku została upośledzona większa liczba funkcji fizycznych, to stopnie Uszczerbku na zdrowiu sumują się – maksymalnie do wartości 100%.
Procent Uszczerbku na zdrowiu ustalamy w oparciu o dokumentację medyczną.
Przy ustalaniu stopnia Uszczerbku na zdrowiu nie bierzemy pod uwagę rodzaju pracy lub czynności wykonywanych przez Ubezpieczonego.
Nie sumujemy Uszczerbku na zdrowiu w wyniku Wypadku w postaci złamania i utraty tej samej kończyny oraz utraty i uszkodzenia narządu.
Wcześniejsze stwierdzenie u Ubezpieczonego objawów epilepsji, omdleń lub cukrzycy nie wpływa na naszą odpowiedzialność.
25 000 zł
250 zł (1% SU)
50 000 zł
500 zł (1% SU)
100 000 zł
1 000 zł (1% SU)
Urazy narządu ruchu inne niż złamanie, zwichnięcie lub skręcenie (wymagane unieruchomienie narządu ruchu z zalecenia lekarza w sposób ciągły przez okres co najmniej 7 dni)
Uraz narządu ruchu powodujący unieruchomienie narządu na zlecenie lekarza w sposób ciągły, przez okres co najmniej 7 dni, poprzez zastosowanie: gipsu, gipsu syntetycznego, gorsetu, szyn, ortezy, stabilizatora lub kołnierza ortopedycznego, powstały wskutek innych powodów niż złamanie, zwichnięcie lub skręcenie, o których mowa w pozostałych punktach Tabeli uszczerbków.
250 zł
(1% SU)
500 zł
(1% SU)
1 000 zł
(1% SU)
Koszty Leczenia i rehabilitacji powstałe w wyniku wypadku:
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa Wypadku, jakiemu uległ Ubezpieczony. Jeżeli w wyniku Wypadku Ubezpieczony poniósł
koszty związane z leczeniem skutków tego Wypadku, pokryjemy udokumentowane koszty.
Koszty leczenia i rehabilitacji powstałe w wyniku Wypadku obejmują również Wypadek wskutek omdlenia, ataku epilepsji lub zasłabnięcie
w przebiegu cukrzycy przez Ubezpieczonego.
Limity naszej odpowiedzialności z tytułu kosztów leczenia powstałych w wyniku Wypadku są określone w Umowie.
W przypadku Leczenia operacyjnego i Zabiegów operacyjnych powstałych w wyniku Wypadku pokryjemy koszty tych świadczeń do wysokości 30% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia
w wyniku Wypadku określonej w Umowie.
Pokrywamy wyłącznie te koszty leczenia, których zasadność jest potwierdzona w dokumentacji medycznej. Nasza odpowiedzialność obejmuje następujące koszty leczenia:
• wynagrodzenia lekarskie i pielęgniarskie;
• koszty zakupu lekarstw;
• koszty zakupu lub wypożyczenia Sprzętu rehabilitacyjnego lub protez;
• koszty zakupu lub wypożyczenia wózka inwalidzkiego;
• koszty zakupu środków opatrunkowych;
• koszty wykonania zdjęć rentgenowskich, badań ultrasonograficznych oraz badań diagnostycznych zaleconych przez Lekarza prowadzącego w procesie leczenia skutków Wypadku;
• koszty leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego;
• koszty leczenia stomatologicznego;
• koszty zabiegów rehabilitacyjnych;
• koszty operacji plastycznych;
• koszty transportu medycznego środkami ratownictwa medycznego, wymaganymi w danych okolicznościach na skutek stanu zdrowia Ubezpieczonego po Wypadku.
Jeżeli Ubezpieczony uległ Wypadkowi i był objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie kilku umów ubezpieczenia, które obejmują zwrot kosztów leczenia, to świadczenie z tego tytułu nie może przekraczać rzeczywistych i udokumentowanych wydatków poniesionych na ten cel.
do 2 500 zł
do 5 000 zł
do 10 000 zł
- wynagrodzenia lekarskie i pielęgniarskieTAK
do pełnej SU
TAK
do pełnej SU
TAK
do pełnej SU
- koszty zakupu lekarstwTAK
do pełnej SU
TAK
do pełnej SU
TAK
do pełnej SU
- koszty zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego lub protezTAK
do pełnej SU
TAK
do pełnej SU
TAK
do pełnej SU
- koszty zakupu środków opatrunkowychTAK
do pełnej SU
TAK
do pełnej SU
TAK
do pełnej SU
- koszty wykonania zdjęć rentgenowskich, badań ultrasonograficznych oraz badań diagnostycznychTAK
do pełnej SU
TAK
do pełnej SU
TAK
do pełnej SU
- koszty leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnegoTAK
do pełnej SU
TAK
do pełnej SU
TAK
do pełnej SU
- koszty leczenia stomatologicznegoTAK
do pełnej SU
TAK
do pełnej SU
TAK
do pełnej SU
- koszty zabiegów rehabilitacyjnychTAK
do pełnej SU
TAK
do pełnej SU
TAK
do pełnej SU
- koszty operacji plastycznychTAK
do pełnej SU
TAK
do pełnej SU
TAK
do pełnej SU
- koszty transportu medycznego środkami ratownictwa medycznegoTAK
do pełnej SU
TAK
do pełnej SU
TAK
do pełnej SU
-koszty leczenia operacyjnego i zabiegów operacyjnych limit 30% SU tj. do 750 złlimit 30% SU tj. do 1 500 złlimit 30% SU tj. do 3 000 zł
- koszty zakupu lub wypożyczenia wózka inwalidzkiegodo 6 000 złdo 6 000 złdo 6 000 zł
Ochrona Ubezpieczonego Dziecka w sieci
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.
Obejmujemy ochroną ubezpieczeniową skutki działań osób trzecich podejmowanych w Internecie, w tym w mediach społecznościowych, polegające na naruszeniu dóbr osobistych Ubezpieczonego, w szczególności poprzez ujawnienie tam informacji dotyczących życia prywatnego Ubezpieczonego. W tym przypadku:
- zorganizujemy i pokryjemy koszty kontaktu z administratorem strony internetowej lub administratorem mediów społecznościowych dążąc do usunięcia treści naruszających dobra
osobiste Ubezpieczonego;
zorganizujemy i pokryjemy koszty dwóch wizyt Ubezpieczonego u psychologa.
- W razie bezprawnego działania osoby trzeciej podjętego w Internecie, w tym w mediach społecznościowych, polegającego na naruszeniu dóbr osobistych Ubezpieczonego, wskażemy również
Ubezpieczonemu dane teleadresowe sądów, ogólne informacje o procedurze obrony swoich praw w postępowaniu sądowym, możliwości pozasądowego rozwiązania sporu oraz poinformujemy go
o treści obowiązujących aktów prawnych.
Nasza odpowiedzialność z tytułu ochrony Ubezpieczonego Dziecka w sieci jest ograniczona do 2 naruszeń dóbr osobistych dokonanych przez osoby trzecie w Internecie.
odpowiadamy za 2
zdarzenia
odpowiadamy za 2
zdarzenia
odpowiadamy za 2
zdarzenia
Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku
(min. 24h hospitalizacji):
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.
Jeżeli w wyniku Wypadku Ubezpieczony przebywał w Szpitalu nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, wypłacimy Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości określonej w Umowie za każdy dzień hospitalizacji rozpoczętej w Okresie ubezpieczenia, jednak – nie dłużej niż za 180 dni. Świadczenie wypłacimy również wówczas, gdy pobyt w Szpitalu zakończy się po upływie Okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że rozpocznie się on w Okresie ubezpieczenia.
Jeżeli w wyniku Wypadku Ubezpieczony przebywał w Szpitalu na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM, OIT) nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, wypłacimy Ubezpieczonemu dodatkowe świadczenie w wysokości określonej w Umowie za każdy dzień hospitalizacji
na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM, OIT) rozpoczętej w Okresie ubezpieczenia, jednak – nie dłużej niż za 7 dni. Świadczenie wypłacimy również wówczas, gdy pobyt w Szpitalu na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM, OIT) zakończy się po upływie Okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że rozpocznie się on w Okresie ubezpieczenia.
Dokumentem, na podstawie którego wypłacimy świadczenie z tytułu Pobytu w Szpitalu w wyniku Wypadku, jest wystawiona przez Szpital karta informacyjna lub inny dokument potwierdzający pobyt
Ubezpieczonego w Szpitalu.
Do okresu pobytu w Szpitalu w wyniku Wypadku nie wliczamy dni objętych przepustką.
SU 11 160 zł
62 zł za dzień/do 180 dni
SU 18 000 zł
100 zł za dzień/do 180 dni
SU 18 000 zł
100 zł za dzień/do 180 dni
- pobyt na OIOM/OIT
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.
Jeżeli w wyniku Wypadku Ubezpieczony przebywał w Szpitalu nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, wypłacimy Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości określonej w Umowie za każdy dzień hospitalizacji rozpoczętej w Okresie ubezpieczenia, jednak – nie dłużej niż za 180 dni. Świadczenie wypłacimy również wówczas, gdy pobyt w Szpitalu zakończy się po upływie Okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że rozpocznie się on w Okresie ubezpieczenia.
Jeżeli w wyniku Wypadku Ubezpieczony przebywał w Szpitalu na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM, OIT) nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, wypłacimy Ubezpieczonemu dodatkowe świadczenie w wysokości określonej w Umowie za każdy dzień hospitalizacji
na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM, OIT) rozpoczętej w Okresie ubezpieczenia, jednak – nie dłużej niż za 7 dni. Świadczenie wypłacimy również wówczas, gdy pobyt w Szpitalu na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM, OIT) zakończy się po upływie Okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że rozpocznie się on w Okresie ubezpieczenia.
Dokumentem, na podstawie którego wypłacimy świadczenie z tytułu Pobytu w Szpitalu w wyniku Wypadku, jest wystawiona przez Szpital karta informacyjna lub inny dokument potwierdzający pobyt
Ubezpieczonego w Szpitalu.
Do okresu pobytu w Szpitalu w wyniku Wypadku nie wliczamy dni objętych przepustką.
SU 2 800 zł
400 zł za dzień/do 7 dni
SU 2 800 zł
400 zł za dzień/do 7 dni
SU 2 800 zł
400 zł za dzień/do 7 dni
Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w szpitalu / hotelu w przypadku pobytu Ubezpieczonego Dziecka w Szpitalu w wyniku Wypadku (min.24h hospitalizacji)
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.
Jeżeli w wyniku Wypadku Ubezpieczony przebywa w Szpitalu nieprzerwanie co najmniej 24 godziny lub – zgodnie z przewidywaniami Lekarza prowadzącego – będzie przebywać w Szpitalu co najmniej 24 godziny, zapewnimy organizację i pokryjemy koszty pobytu Opiekuna w Szpitalu albo w hotelu – w zależności od tego, co wybierze Opiekun.
Świadczenie przysługuje maksymalnie do limitu dziennego uzgodnionego z Ubezpieczającym przy zawieraniu Umowy i za okres pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu – nie dłużej niż za 14 dni.
SU 1 400 zł
do 100 zł za dzień/do 14 dni
SU 1 400 zł
do 100 zł za dzień/do 14 dni
SU 1 400 zł
do 100 zł za dzień/do 14 dni
Świadczenia assistance po wypadku:
• świadczenia medyczne (np. konsultacje z lekarzem specjalistą, badania ambulatoryjne i radiologiczne, ultrasonografia)
• badania specjalistyczne (np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny)
• konsultacja psychologa
• telemedycyna
• świadczenia opiekuńcze (np. transport medyczny, dostarczenie leków i posiłków, wizyta domowa lekarza/pielęgniarki, organizacja i pokrycie kosztów korepetycji)
Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego. W razie wystąpienia Wypadku u Ubezpieczonego, zorganizujemy i pokryjemy koszty Świadczeń assistance, wskazanych w Tabeli nr 3 na zasadach tam określonych. Świadczenia medyczne, badania specjalistyczne oraz transport medyczny, o których mowa w Tabeli nr 3 są realizowane na podstawie skierowania Lekarza prowadzącego.
do 1 300 zł
(z uwzględnieniem
limitów wskazanych w
o.w.u.)
do 1 300 zł
(z uwzględnieniem
limitów wskazanych w
o.w.u.)
do 1 300 zł
(z uwzględnieniem
limitów wskazanych w
o.w.u.)
Uprawianie sportów rekreacyjnych
Uprawianie sportów rekreacyjnych (wszystkie sporty, niewymienione jako sporty wysokiego ryzyka*).

*sporty wysokiego ryzyka – sporty motorowe i motorowodne, sporty powietrzne, szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo,
paralotniarstwo, motolotniarstwo, heliskiing, heliboarding, uczestnictwo w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi (pustynia, góry powyżej 4000 m n.p.m., busz, bieguny, dżungla i tereny lodowcowe lub śnieżne wymagające użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego), downhill rowerowy, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, lodowa, speleologia, skoki narciarskie, skoki akrobatyczne na nartach
lub desce snowboardowej, jazda na nartach lub desce snowboardowej poza wyznaczonymi trasami, zjazdy ekstremalne, kajakarstwo górskie, rafting.
TAKTAKTAK
Wyczynowe uprawianie sportu
Wyczynowe uprawianie sportu – udział w zawodach sportowych, imprezach, obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w celu uzyskania w drodze współzawodnictwa sportowego maksymalnych wyników, również w ramach przynależności do klubów sportowych, związków
i organizacji sportowych, niezależnie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sportu.
TAKTAKTAK
Klauzula Obrony Koniecznej
Zakres ubezpieczenia wszystkich świadczeń zostaje rozszerzony o następstwa nieszczęśliwego wypadku doznane przez ubezpieczonego w wyniku bójki w obronie koniecznej.
TAKTAKTAK
KUP UBEZPIECZENIE ONLINE63.00 PLN
94.00 PLN
198.00 PLN

Masz kod dostępu?

Nie masz kodu?

Nie posiadasz kodu dostępu?

Jeżeli nie posiadasz KODU DOSTĘPU, trafiłeś na naszą platformę sprzedażową poprzez wyszukiwarkę/z polecenia - nie martw się, możesz przystąpić do otwartej polisy grupowej. Ubezpieczenie zostało zawarte na takich samych warunkach przez podmiot powołany do obsługi Programu Ubezpieczenia - Korporacja Doradztwa i Obsługi Inwestycji sp. z o.o.

Wpisz KOD DOSTĘPU NNWALLIANZ2023 w celu zakupu polisy.
NEWSLETTER